Privacywet (AVG)

Privacy beleid Venzs BV
Artikel 1. Definities

1.1. In dit privacy beleid worden de volgende definities gebruikt:

a. Venzs BV: de gebruiker van dit privacy beleid: Venzs BV gevestigd aan het Gerstkamp 83 te Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 76447758, hierna te noemen “Venzs”;

b. betrokkene: de natuurlijke persoon van wie persoonsgegevens verwerkt worden;

c. opdrachtgever: de rechtspersoonof de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf met wie Venzs een overeenkomst is aangegaan waarbij Venzs zich verbindt tot het geven van een training, workshop of advies of tot het uitvoeren van overige werkzaamheden;

d. overeenkomst: de overeenkomst tussen Venzs en de betrokkene of de opdrachtgever;

e. website: de website www.huigentrainingenadvies.nl die door Venzs wordt beheerd;

f. persoonsgegevens: gegevens waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden.

 

Artikel 2. Algemeen

2.1. Venzs respecteert de privacy van betrokkenen en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor aanvullende informatie over verwerking van persoonsgegevens kan de betrokkene terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

2.2.Venzs verzamelt persoonsgegevens van de volgende categorieën van betrokkenen:

a. contactpersonen van (potentiële) opdrachtgevers;

b. medewerkers van opdrachtgevers;

c. deelnemers aan de training die door Venzs wordt verzorgd;

d. personen die via de website het contactformulier hebben ingevuld;

e. personen die door Venzs worden ingehuurd i.v.m. het geven van een training.

2.3.Venzs verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:

a. Voor- en achternaam;

b. Adres;

c. Woonplaats;

d. Telefoonnummer;

e. E-mailadres;

f. Bankrekeningnummer;

g. IP-adres;

h. Surfgedrag;

i. Locatiegegevens.

2.4. Venzs verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van betrokkenen.

2.5. De website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Venzs kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Venzs raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als de betrokkene ervan overtuigd is dat Venzs zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, dan kan de betrokkene contact met Venzs opnemen, zie artikel 9 voor contactgegevens, en dan verwijdert Venzs deze persoonsgegevens.

 

Artikel 3.  Grondslag en doeleinden van de verwerking

3.1. De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is het tot stand komen en uitvoeren van de overeenkomst of, op verzoek van de betrokkene, het nemen van precontractuele maatregelen.

3.2. Venzs verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. het in behandeling nemen van een vraag en/of opmerking van de betrokkene;

b. het uitbrengen van een offerte;

c. het tot stand komen van de overeenkomst;

d. om contact met de betrokkene op te kunnen nemen i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst;

e. om te voldoen aan administratieve plichten;

f. om de ingehuurde betrokkene uit te betalen;

g. om de website van Venzs te verbeteren;

h. het genereren van algemene statistieken over het gebruik van de website.

3.3. De verstrekking van de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres van de contactpersoon van de opdrachtgever is een contractuele verplichting. Zonder de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres van een contactpersoon van de opdrachtgever kan geen overeenkomst tot stand komen. Voor het tot stand komen van een overeenkomst met een betrokkene die Venzs inhuurt, is het noodzakelijk dat de naam, het adres, het e-mailadres, het telefoonnummer en het bankrekeningnummer aan Venzs verstrekt wordt.

3.4. Venzs zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 3.2, waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.

3.5. Venzs verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. Venzs streeft naar minimale gegevensverwerking.

3.6. Venzs zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.

 

Artikel 4.  Wissen van persoonsgegevens

4.1. Venzs zal persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen o.a. indien:

a. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;

b. de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is;

c. de persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.

4.2. Venzs is niet verplicht persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is.

 

Artikel 5.  Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

5.1. Venzs zal de persoonsgegevens van de betrokkene niet eerder aan derden verstrekken, dan indien:

a. Venzs daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft verkregen van de betrokkene;

b. een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;

c. het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, bijvoorbeeld het verstrekken van persoonsgegevens aan een ingeschakelde derde partij;

d. de doorgifte geschiedt aan een door Venzs voor de in dit privacy beleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker met welke verwerker Venzs een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.

5.2. De betrokkene kan zijn toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken.

 

Artikel 6.  Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen

6.1. Op verzoek verleent Venzs aan de betrokkene toegang tot alle persoonsgegevens die Venzs van hem bijhoudt en verstrekt Venzs de betrokkene kosteloos een kopie van deze gegevens in een dergelijke vorm zodat de betrokkene zelf de persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.

6.2. Venzs biedt de betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die Venzs van hem bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen.

6.3. Het verzoek tot toegang, wijziging of verwijdering van gegevens kan schriftelijk of via de e-mail bij Venzs worden ingediend, zie artikel 9.1 voor de contactgegevens van Venzs. Venzs reageert zo spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 4 weken.

 

Artikel 7.  Bezwaar

7.1. De betrokkene kan bij Venzs bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien hij daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden voor heeft. Nadat Venzs het bezwaar van de betrokkene heeft ontvangen, stopt Venzs met de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene, tenzij Venzs bij de verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene.

 

Artikel 8.  Recht van beperking

8.1. Indien door de betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de betrokkene Venzs verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken.


Artikel 9.  Contact

9.1. Voor vragen over de wijze waarop Venzs persoonsgegevens verwerkt, het intrekken van een toestemming i.v.m. het verwerken van persoonsgegevens, inzage in persoonsgegevens die Venzs van de betrokkene verwerkt, verzoek om een kopie van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot het beperken van de verwerking van zijn persoonsgegevens of het indienen van bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan de betrokkene via onderstaande contactgegevens contact opnemen met Venzs.

 

Contactgegevens:

Venzs BV

Gerstkamp 83

2592 CP Den Haag

Tel: 06-26250515

Email: theo@venzs.nl

 

9.2. Indien Venzs op verzoek van de betrokkene persoonsgegevens van de betrokkene corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de persoonsgegevens beëindigt of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt Venzs de betrokkene daarvan op de hoogte.

 

Artikel 10.  Beveiligingsmaatregelen

10.1. Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen, heeft Venzs verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de persoonsgegevens. Venzs heeft o.a. de volgende beveiligingsmaatregelen genomen:

a. Het gebruiken van systemen met sterke wachtwoorden om toegang door onbevoegden tot informatiesystemen te voorkomen;

b.Fysieke bescherming van IT-voorzieningen, apparatuur en de server met de data tegen toegang door onbevoegden en tegen schade;

c. De website maakt gebruik van een beveiligde HTTPS verbinding.

10.2. Personen die door Venzs worden ingehuurd en die in het kader van hun taak kennisnemen van persoonsgegevens worden door Venzs tot geheimhouding verplicht.

 

Artikel 11. Privacy beleid van derden

11.1. Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden, zoals social media websites, die door middel van links met de website zijn verbonden. Venzs aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient het privacy beleid van de betreffende website geraadpleegd te worden.

 

Artikel 12.  Wijzigingen

12.1. Venzs behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Op de website staat de nieuwste versie van het privacy beleid van Venzs.

 

Artikel 13.  Datalek

13.1. Indien zich bij Venzs een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan zal Venzs daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en handelen conform de Beleidsregels Meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.

13.2. Indien er sprake is van een datalek bij Venzs dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, dan stelt Venzs de betrokkene daarvan onverwijld op de hoogte.

 

Artikel 14.  Cookies

14.1. De website maakt gebruik functionele en analytische cookies.

14.2. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van het device van de betrokkene.

14.3. De betrokkene kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser op een dergelijke wijze in te stellen dat een of meerdere soorten cookies niet meer geplaatst worden. Daarnaast kan de betrokkene ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn browser verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan de betrokkene vinden met behulp van de Help-functie van zijn browser.

14.4. Soorten cookies die Venzs plaatst en doelen:

a. Functionele cookie, functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert.

b. Analytische cookie, ten behoeve van het gebruik van Google Analytics. Door het gebruik van analytische cookies kan Venzs zien op welke wijze de betrokkene de website gebruikt en kan Venzs op basis daarvan de website verbeteren. Analytische cookies worden niet met derden gedeeld, worden niet door derden gebruikt en worden niet gekoppeld aan de naam of het e-mailadres van de betrokkene. Venzs heeft Google Analytics op een dergelijke wijze ingesteld dat bezoekers van de website anoniem blijven.

 

Artikel 15.  Klacht indienen

15.1. Indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door Venzs niet in overeenstemming is met dit privacy beleid en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

- Venzs BV- Privacy beleid - November 2019 -